przegląd roczny budynku

Brak aktualnego przeglądu budynku – jakie są konsekwencje?

Aktualny przegląd budynku

Obiekty budowlane cieszą oko swoją wytrzymałością i pięknem. Ponadto służą spełnieniu potrzeb ludzkich takich jak miejsce zamieszkania, czy też zrobienie zakupów lub skorzystanie z różnych usług. Aby spełniały one swoją rolę w należyty sposób konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na ich terenie. Zadanie to spoczywa na barkach właścicieli i zarządców nieruchomości. Narzędziem, który ma im pomóc w jego spełnianiu są regularne przeglądy techniczne budynków.

Przeglądy budynku

Każdy budynek musi być poddawany kontroli przez wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Częstotliwość i zakres obowiązkowych przeglądów reguluje art. 62 prawa budowlanego.

Podstawowa kontrola poprawności stanu technicznego elementów budynku, jego konstrukcji i instalacji odbywa się co roku. Przegląd roczny budynku jest wymuszony koniecznością weryfikacji stanu zachowania i eksploatacji elementów, które są narażone na wpływ czynników atmosferycznych oraz tych wynikających z normalnej eksploatacji obiektu. W czasie rocznego przeglądu inspektorzy kontrolują również instalacje gazowe, przewody kominowe, oraz szczególnie istotne w ostatnim czasie urządzenia służące ochronie środowiska. Należy pamiętać o tym, że obowiązkiem osób dokonujących kontroli rocznej jest weryfikacja stanu wykonania zaleceń poprzedniej inspekcji.

Znacznie rzadszy, ale równie ważny jest pięcioletni przegląd techniczny. Jego celem jest sprawdzenie stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania obiektu. W czasie tej kontroli sprawdzana jest instalacja piorunochronowa czy też elektryczna. Kontrolerzy weryfikują stopień zabezpieczeń przed pożarem, stan przewodów, ich izolacji i uziemień. Ponadto analizie poddawana jest również estetyka budynku i jego najbliższego otoczenia.

przegląd roczny budynku

Kto zleca i kto może podjąć się wykonania przeglądów?

Zapewnienie prawidłowości i częstotliwości kontroli budynków jest możliwe dzięki zapisom ustawy. Dodatkowo wskazuje ona, że oprócz cyklicznych przeglądów istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli bezpiecznego użytkowania. Musi ona nastąpić natychmiast po wystąpieniu ludzkich działań, lub czynników zewnętrznych takich jak siły przyrody – podtopienia, wichury itp. Inspekcja musi upewnić się, że w budynku nie powstały żadne wady ani uszkodzenia, które uniemożliwiłyby bezpieczne użytkowanie. Przeprowadzenie takiej kontroli zaleca organ nadzoru budowlanego.

Obowiązek zlecania wykonywania przeglądu obiektów budowlanych spoczywa na właścicielach lub zarządcach budynków. Oni również odpowiadają za poprawne wybranie ekspertów, tak aby wpisywali się oni w specyfikację konkretnej inspekcji okresowej.

Inspekcji muszą dokonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje z konkretnego zakresu. Przewody kominowe i wentylacyjne zawsze sprawdzać będą mistrzowie kominiarstwa. Stan techniczny instalacji elektrycznych, gazowych i piorunochronowych mogą sprawdzać osoby posiadające odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje.

Kontrole, które wchodzą w zakres cyklicznych przeglądów stanu technicznego budynku powierza się osobom, które mają uprawnienia budowlane z tego zakresu.

Konsekwencje niedopełnienie obowiązku przeglądu

W celu przestrzegania ustawowego obowiązku konieczności dokonywania okresowych kontroli budynku wprowadzone zostały kary za jego niespełnienie. Właściciel, który popełnia to wykroczenie podlega karze grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych. Przyjmuje ona postać mandatu nakładanego przez nadzór budowlany. Jednak karą może być również ograniczenie wolności lub pozbawienie jej do roku.

przegląd roczny budynku

Nie usunięcie wykazanych w trakcie kontroli nieprawidłowości, które mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo ludzi i środowiska również podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Ostatnia z wymienionych kar grozi również osobie, która uniemożliwia dokonanie okresowego przeglądu w swojej nieruchomości.

Warto wskazać, że wybuch pożaru w przewodzie kominowym będący skutkiem braku przeglądu przewodów kominowych może skutkować oskarżeniem o nieumyślne spowodowanie śmierci lub zniszczenia mienia wskutek zaniedbania. Ponadto, firmy ubezpieczeniowe w takiej sytuacji mogą odmówić wypłaty odszkodowania.

Właściciel ma także obowiązek udostępniania protokołów z przeglądu straży pożarnej, nadzorowi budowlanemu czy też sanepidowi. Próba ich zatajenia może skutkować wysoką karą.

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku i bezpieczeństwa osób przebywających na jego terenie jest podstawowym celem wszelkich kontroli. Dzięki prawidłowemu działaniu instalacji i urządzeń korzystanie z obiektu nie sprawia problemów i jest bezpieczne. Spełnienie stawianych przez ustawodawcę wymagań jest możliwe tylko przy wsparciu ekspertów z danych dziedzin, posługujących się certyfikatami. Jest to obowiązek, którego niedopełnienie może kosztować czyjeś życie lub zdrowie, a właścicielowi lub zarządcy przysporzyć sporo problemów.

 

Zobacz inne artykuły

Dodawanie komentarzy zablokowane