budowa bez zgłoszenia i bez zezwolenia

Budowa bez zezwolenia i bez zgłaszania – nawet do 35 m2!

Od września możesz budować bez zgłaszania i bez zezwolenia

Obecnie cały czas działają przepisy budowlane wg. których większość budynków do 35 m2, altan itp. należy zgłaszać. Nie trzeba prosić o pozwolenie na budowę od urzędu, ale koniecznie trzeba je zgłosić. Od 19 września 2020 roku prawo się zmienia!

Budowa bez pozwolenia i bez zgłoszenia

19 września wchodzi w życie ustawa zmieniająca artykuł 19 Prawa Budowlanego. Dzięki temu będzie można budować pewnego rodzaju budynki, nie tylko bez zezwolenia, ale i bez zgłaszania.

Co wybudujemy bez zgłoszenia?

 1. na działkach rolnych i siedliskowych – obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową
 • parterowe budynki gospodarcze do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
 •  suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2

2. oprócz tego zgłoszenia nie będą wymagały inne inwestycje takie jak:

 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • altany działkowe i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiornik wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • przepusty o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2;
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2;
 • obiekty budowlane będące urządzeniami melioracji wodnych;
 • opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub liniowe umocnienia brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
 •  obiekty małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 • ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
 • obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 • obudowy ujęć wód podziemnych;
 • obiekty kontenerowe wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami: elektroenergetycznymi, wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej oraz cieplnymi – lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej;
 • naziemne zbiorniki będący obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3;
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położone w całości na gruntach rolnych.

Od teraz dom do 35 m2 bez zgłoszenia i bez zezwolenia

Największą zmianą jest to, że budynek gospodarczy do 35 m2 będzie można wybudować bez zgłaszania, wcześniej zawsze należało go zgłosić. Oczywiście, w dalszej kolejności, aby móc zamieszkać w takim domku będzie trzeba podjąć pewne kroki. O zamieszkaniu w takim domku do 35 m2 pisaliśmy w artykule: dom do 35m2.

Dokładna treść ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane:

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/121_u.htm

 

Inne artykuły, które mogą Ci się spodobać

13 komentarzy

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *