Regulamin konkursu 8. Green Building Symposium 2018.10.04 Warszawa – wejściówki

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Bilety na 8. Green Building Symposium 2018.10.04 Warszawa

2. Organizatorem Konkursu jest witryna Budynkowo.pl
3. Bilety w konkursie przekazuje Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/budynkowo/ w dniach 13 września – 26 września 20186 roku (do godziny 12:00 w południe).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są:

Możliwość rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu 8. Green Building Symposium 2018.10.04 Warszawa.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,
którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/budynkowo/
zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat: Jakie rozwiązania ekologiczne zastosował/zastosowałabyś w swoim domu (albo stosujesz)???
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@budynkowo.pl w terminie 3 (trzech) dni od
dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu poprzez maila.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Budynkowo.pl.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,
numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie budynkowo.pl

Skomentuj! I rozpocznij dyskusję!