rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy – podstawowe informacje o zawodzie

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą, która w ramach swojej działalności wykonuje wyceny nieruchomości.

Jest to zawód, który można wykonać dopiero po spełnieniu ściśle określonych warunków:

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • posiadanie wykształcenia wyższego,
  • ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (lub ukończenie studiów wyższych spełniających minima programowe stawianych studiom podyplomowym w tym zakresie),
  • niekaralność w odniesieniu do przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • odbycie co najmniej 6 – miesięcznej praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości,
  • uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożenie egzaminu dającego uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Wyżej wymienione kryteria należy bezwzględnie spełnić w celu uzyskania uprawnień zawodowych oraz możliwości wykonywania zawodu rzeczoznawcy. W ramach swojej codziennej pracy rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do godnej reprezentacji zawodu podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Swoją pracę powinien wykonywać w sposób niezależny i obiektywny, z zachowaniem należytej staranności I bezstronności.

Restrykcyjne wymogi dotyczące wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w zakresie nieruchomości nie zmieniają faktu, że obecnie w Polsce prowadzi działalność wielu rzeczoznawców, w tym m.in. Barbara Włodarczyk, która posiada uprawnienia zawodowe nr 7282 (http://www.wycenawlodarczyk.pl/), świadcząca usługi w zakresie szacowania wartości nieruchomości na terenie Jaworzna i okolic

Rzeczoznawca majątkowy – ochrona prawna

Rzeczoznawca majątkowy to jeden z tzw. zawodów regulowanych. Najważniejsze wymogi niezbędne do jego wykonywania ściśle określają przepisy prawne. Szczegółowe kwestie dotyczące zawodu rzeczoznawcy reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Rzeczoznawca majątkowy – inne obowiązki

Obiektywna i rzetelna wycena nieruchomości nie jest jedynym obowiązkiem rzeczoznawcy majątkowego. Oprócz tego, w swojej działalności jest on zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, działania zgodnie z przepisami prawami, aktualnymi trendami rynkowymi oraz z zachowaniem szczególnej staranności.

Zobacz inne artykuły

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *